Kampania medialna MarketWatch

W tym miesiącu rozpoczęto kampanię medialną projektu MarketWatch.  Brytyjska telewizja, radio, prasa krajowa i regionalna informowały, że około 1 na 5 produktów AGD nie jest tak efektywny, jak wskazuje etykieta energetyczna. The Daily and Sunday Telegraph, Herald Scotland, Express & Star, telewizja BBC i radio nagłaśniały ten problem, podobnie jak większość dużych regionalnych gazet oraz liczne media branżowe. W Niemczech informacja ukazała się w Die Welt, Die Zeit, Handelsblatt, Berliner Morgenpost, Focus, a także we wpływowej prasie regionalnej, włączając SDZ. Z kolei Bloomberg rozpowszechnił informację w skali międzynarodowej.

Metodologia dla inspekcji sklepów

Partnerzy projektu MarketWatch przeprowadzili kontrole sklepów w zakresie przestrzegania dyrektywy o etykietowaniu urządzeń oraz dyrektywy ecodesign. Wyniki zostaną opublikowane na stronie projektu. Ten dokument opisuje przyjętą przez nas metodologię – wersja angielska. Detaliści otrzymają go wraz z opracowanymi wynikami inspekcji.

Oficjalne studium na temat możliwości poprawienia dyrektywy dotyczącej etykietowania produktów zużywających energię

Niedawno opublikowano oficjalne studium na temat możliwości poprawienia funkcjonowania dyrektywy dotyczącej etykietowania produktów zużywających energię. Studium obejmuje również rekomendacje dla organów nadzoru rynku. Dokument odnosi się do reform oczekiwanych w drugiej połowie roku 2014.

Firma konsultingowa Ecofys opublikowała ten raport (pdf) w piątek. Rozdział dotyczący nadzoru rynku zawiera szereg rekomendacji w sprawie sposobów poprawy efektywności i wskaźników zgodności. Podstawowe zagadnienia, to:

Zasoby:  upewnienie się, że zarówno zasoby finansowe, jak i umiejętności eksperckie organów rynku nie są w żaden sposób ograniczane, co może skutkować stratami finansowymi i wywołać szkody dla środowiska i społeczeństwa. Należy więc zadbać o to, aby organy nadzory rynku uzyskały niezbędny priorytet i finansowanie, tak aby mogły skutecznie zapobiegać stratom energii w wyniku dostępności na rynku urządzeń niespełniających wymagań.

Określenie badań rynków krajowych: należy dołożyć wszelkich starań, aby nadzór rynku na poziomie krajowym podlegał jasno określonym regułom i obejmował ściśle zaplanowane zakresy działań. Należy również w czytelny sposób zdefiniować minimalne zakresy prac, które powinien przeprowadzić i monitorować.

Współpraca krajów członkowskich i wsparcie unijne: deklarowany jest maksymalny stopień wsparcia dla współpracy na szczeblu europejskim celem zapewnienia synergii poszczególnych działań, w zakresie dzielenia się planami i adaptacją wyników.

Wymagania wykonalności: już na etapie opracowywania nowych przepisów legislacyjnych lub poprawiania istniejących dla niektórych omawianych grup produktów, z uwzględnieniem dyrektywy o etykietowaniu i dyrektywy Ecodesign, należy zapewnić, żeby działania podejmowane przez nadzór rynkowy były w pełni uwzględnione w nowo sformułowanych wymaganiach.